Симултано толкување и писмени преводи за потребите на Германското друштво за интернационална соработка - ГИЗ, јануари - март 2018 година

 

Констан Дооел ја продолжи соработката со Германското друштво за интернационална соработка - ГИЗ и на почетокот на 2018 година. Имено, од почетокот на јануари 2018 година до крајот на март 2018 година, јазичните експерти на Констан во многу наврати беа ангажирани за симултано и консекутивно толкување како и писмени преводи за потребите на ГИЗ за следните јазици: македонски, албански, англиски, германски, српски.

Темите за кои што беа ангажирани експертите на Констан ги покриваат следните области: ранливи групи на население, социјални услуги, спречување на корупција и перење пари, царински регулативи, енергетска ефикасност, право, економија и сл.

 

Copyright © 2014. | www.constan.com.mk etoro review