Мисија/Цел/Визија

Печати

 

МИСИЈА:

Нашата основна мисија е да бидеме регионални лидери, да остваруваме соработка и да стекнуваме доверба кај нашите клиенти, што ќе резултира со социјална и економска благосостојба на различните чинители.

 

ЦЕЛ:

Користејќи ги нашите капацитети и човечки ресурси да ги подобриме ефективноста и ефикасноста на нашите клиенти и да го поттикнуваме развојот. Нашата крајна цел е да бидеме меѓу најдобрите во дејностите во коишто работиме.

 

ВИЗИЈА:

Нашата визија е да бидеме сигурен партнер во обезбедување на сите потребни услуги со што ќе помогнеме и придонесеме во остварување на целите на нашите клиенти. Секогаш сме насочени кон вистинските вредности, довербата, иновативноста, разбирањето и предвидувањето на потребите на клиентите, што е основа и поттик за наш понатамошен развој. Визијата ја остваруваме:

- Преку воспоставување на професионален однос со деловните партнери што се заснова на заемна доверба и почитување. За нас, развивањето на пријателски однос со клиентите е пресуден за успешна и долгогодишна соработка;

- Со прилагодени услуги, нудејќи знаења, совети, методи, техники, технологии, системи, стандарди и управување, наменети за потребите и унапредување на стручноста, технологијата и бизнисот на нашите клиенти. За таа цел, ангажираме стручни лица и професионалци од праксата и науката за покривање на областите во кои работиме.

- Преку секојдневно залагање за остварување на нашата деловна политика. Во текот на работењето целосно ги применуваме законските прописи, кодексите и принципите на добрата деловна пракса.

Copyright © 2014. | www.constan.com.mk etoro review