Услуги

Печати

Нашата фирма ги нуди следниве услуги

   1. Развивање на проекти и менаџмент

 • Организација, координација и модерација на планирачки и стратешки работилници и меѓународни работилнци и семинари (Целно ориентирано планирање на проекти)
 • Поврзување на проектни идеи со меѓународните финансиски институции
 • Пред-физибилити студии и проценки
 • Проектен дизајн и развој во согласност со РПЦ стандарди
 • Управување со проекти во име на јавни и приватни субјекти
 • Логистичка, техничка и организациска експертиза во текот на спроведувањето на проектот
 • Модерација на стратешки работилници и семинари


 

   2. Градење на капацитети - трансфер на знаење

 • Проценка на потребите за зајакнување на капацитетите и обуки
 • Дизајн и планирање на наменски програми за обука на пример во: развој на човечки ресурси, јавно-приватно партнерство (ЈПП), комуналната инфраструктура, пристапување кон ЕУ, управување и развој на бизнисот, стандарди на животната средина, обновливи енергии итн.
 • Обезбедување на ресурси за обука: обучувачи, експерти, know-how центри, мрежи итн. за спроведување на програми за обука
 • ПроНет обуки за надградба на капацитети на мали и средни претрпијатија
 • Обуки за управување со проектен циклус


 

   3. Бизнис промоција

 • Идентификување на можности за ЈПП во комуналната инфраструктура
 • Олеснување на странски инвестиции преку развој и зајакнување на корисни контакти на политичко и економско ниво
 • Поддршка за влез на пазарот, пазарни анкети, управување со ризик
 • Бизнис туризам и комплетна организација и координација на меѓународни конференции, семинари работилници, бизнис форуми, учество на деловни саеми

 

   4. Преведувачки и толкувачки услуги

 • Писмени преводи
 • Kонсекутивно и симултано толкување на сите популарни меѓународни и Балкански јазици (германски, англиски, француски, италијански, шпански, руски, српски, хрватски, македонски, бугарски, албански итн.)
 • Набавка и инсталирање на опрема за симултан превод (од данскиот производител DIS – Danish Interpretation Systems) и кабини за превод согласно ИСО стандардитe

 

  5. Констан е официјален партнер на сојузната фондација „Клиника Бамберг“ зa Македонија и околните земји и посредува во аквизиција на пациенти

 

 

  6. Услуги во областа на безбедноста на храната

НА МАКЕДОНСКИ:

 

НА АЛБАНСКИ / NË SHQIP:

 

НА СРПСКИ / NA SRPSKOM:

 

 

Кога и каде се обуките?

 • Обуките се оджуваат во Скопје и по потреба во самите фирми (in house обуки), додека терминот е во договор со клиентот 
 • Обуките на in house обуки се одвива така што да не го наруши нормалниот тек на производството. Организацијата на овој вид обуки е во договор со клиентот.

Кому му се потербни овие обуки?

 Хигиена на храна

 • Сите оператори со храна, односно работниците што работата со храна

 ДПП, ДХП, НАССР

 • Сите оператори со храна

 ISO 22000:2005

 • Оператори со храна, извозно ориентирани

 GLOBAL GAP

 • Производители на земјоделски производи, извозно ориентирани

 Интерен аудит

 • Сите оператори со храна што веќе имаат имплементирано некој од стандардите за безбедност на храна

Зошто обука за хигиена на храната?

Toa e законска обврска според Законот за безбедност на храна ( Сл. Весник бр. 157/2010) и Правилник за условите за директно снабдување од страна на производителот на мали количества примарни производи до крајните потрошувачи или до локалните малопродажни трговци кои директно го снабдуваат крајниот потрошувач, како и општите и посебните барања за локализирана активност за операторите со храна од мал обем.

Зошто НАССР (ДПП, ДХП)?

Toa e законска обврска според Законот за безбедност на храна ( Сл. Весник бр. 157/2010).

Обуката на персоналот е дел од обврските на НАССР - системот за безбедност на храна

Зошто ISO 22000:2005?

Зголемена профитабилност, продуктивност и ефикасност на компаниите.

Во согласност со обврските на сите локални, национални и меѓународни стандарди.

Дефинира историја и потекло на производот и го олеснува евентуалното повлекување на производот.

Идентификување на одговорностите на секој субјект во бизнисот со храна.

Зошто GLOBAL GAP?

Стандард за растително и сточарско производство кој го прифаќаат и признаваат најголемите европски дистрибуциски и малопродажни групации.

   7. Студии во секторот за вода

 • Мастер план студии: прогноза за побарувачката и понудата, анализа на правната и институционалната рамка, утврдување на краток орочни, средни и долгорочни инвестициски потреби, евалуација на алтернативи за инвестиции;
 • Пред-физибилити и физибилити студии: Идентификување на проектот во рамките на целите за развој, проектна концептуализација и прелиминарна проценка на трошоците, предлагајќи шеми за финансирање, како и имплементација на пристапи.
 • Институционална анализа: До денес имаме проценето бројни комунални претпријатија за вода за пиење и отпадни води во различни земји, фокусирајќи се на прашањата како што е корпоративно владеење, комерцијален и технички менаџмент, човечки ресурси.
 • Финансиски студии: нашите експерти се добро познати во изработката на разбирливи финансиски модели за проекции на готовинскиот тек, притоа, фокусирајќи се на тарифните усогласувања, капацитет за кредитирање и влијанието на инвестициите на финансиските извештаи
 • Бизнис планови: Анализа на пазарен потенцијал, дефинирање на бизнис цели, формулација на деловни политики и акциони планови за технички, комерцијални и административни одделенија како и комуникациски стратегии кон финансиери и клиенти.

 

    8. Совети за локални комунални институции

 • Корпоративно управување, организациона структура и поддршка во управувањето.
 • Трговски процедури и сметководство
 • Издавање фактури и наплата
 • Кадровско екипирање и развој на човечки ресурси
 • Работење и одржување (O & M) Обука 
 • Не-приходи-вода (NRW) намалување


 


 

 
Copyright © 2014. | www.constan.com.mk etoro review